Obchodní podmínky

Blackbile Productions

 

Shrnutí obchodních podmínek

 

 

 

 

1.1.       Internetový obchod na adrese blackbileproductions.com provozuje podnikatel Vinny Sekyra, se sídlem Hosínská 336,  373 67 Borek, Česká republika, IČO: 09645900, zapsaný v živnostenském rejstříku, neplátce DPH, tel: +420 605364044, e-mail: store@blackbileproductions.com.

 

1.2.       K uzavření kupní smlouvy dochází okamžikem odeslání objednávky prostřednictvím našeho internetového obchodu. K uzavření kupní smlouvy dochází i v případě, že svou objednávku nabízeného zboží zašlete a potvrdíte e-mailem, přes online chat, nebo přes námi provozované profily na sociálních sítích. Přijetí objednávky a uzavření smlouvy vám vždy potvrdíme. Veškeré smluvní vztahy se řídí podle práva České republiky.

 

1.3.       Platbu za objednané produkty je nutné provést nejpozději do 14 dnů od uzavření smlouvy s výjimkou případů, kdy to zvolený způsob platby neumožňuje.

 

1.4.       Jako spotřebitel můžete od uzavřené smlouvy odstoupit až do uplynutí 14 dnů ode dne převzetí zboží. Od kterých smluv není možné odstoupit, naleznete v plném znění našich obchodních podmínek níže. My můžeme odstoupit od uzavřené smlouvy až do okamžiku, kdy od nás převezmete zboží. Po odstoupení od smlouvy nám vracíte celý obsah dopručené objednávky včetně případných dárků, pokud jsme vám nějaké poskytli. Objednávka musí být vrácena do 14 dnů na adresu Vinny Sekyra, Hosínská 336,  373 67 Borek a vrací se na vaše náklady. Finanční prostředky, bez částky za dopravu, vám vrátíme do 14 dnů od doručení odstoupení od smlouvy, ne však dříve než nám zboží vrátíte nebo prokážete, že nám bylo zboží odesláno.

 

1.5.       Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s GDPR, pro vyřízení vaší objednávky, sledování provozu na webu, pro zasílání obchodních sdělení, plnění našich právních povinností a další účely, kterou jsou specifikovány v plném znění našich obchodních podmínek níže.

 

1.6.       Zboží dodáváme po celém světě, pokud není uvedeno jinak. Jeho vlastníkem se stáváte převzetím zboží, ne však dříve, než plně uhradíte celkovou cenu. Pokud vám jako spotřebiteli či nepodnikající právnické osobě bude dodáno poškozené zboží, je třeba nás o tom neprodleně informovat. V případě, že škodu zjistíte již při přebírání zboží, informujte o škodě i přepravce. Pokud vám bude dodáno poškozené zboží jako podnikateli, náhradu škody řešte s přepravcem.

 

1.7.       Pokud nejste podnikatelem, máte právo do uplynutí 24 měsíců od převzetí zboží, případně ve lhůtě delší, pokud je jinde uvedena, reklamovat vady, které se na zboží vyskytly. Jako podnikatel můžete reklamovat vady, které byly na zboží v okamžiku, kdy na vás přešlo nebezpečí škody, do 6 měsíců, v případě skryté vady do 2 let, od převzetí zboží. Jak přesně zboží reklamovat naleznete v plném znění našich obchodních podmínek níže.

 

 

 

 

Plné znění obchodních podmínek

 

 

 

 

1.  Obecná ustanovení

 

1.1.       Působnost obchodních podmínek. Tyto obchodní podmínky upravují uzavírání smluv mezi námi jako obchodníkem a vámi jako zákazníkem prostřednictvím internetového obchodu a naše a vaše práva a povinnosti ze smluv vyplývající. Součástí obchodních podmínek jsou i povinně poskytované informace a ustanovení týkající se vašich osobních údajů a jejich zpracování. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 5. 2022.

 

1.2.       Používané pojmy. V našich obchodních podmínkách používáme následující zkratky:

 

1.2.1.     My, čímž se rozumí obchodník, tedy podnikatel Vinny Sekyra se sídlem Hosínská 336, 373 67 Borek, Česká republika, IČO: 09645900, zapsaný v živnostenském rejstříku, neplátce DPH, tel: +420 605364044, e-mail: store@blackbileproductions.com.

1.2.2.     Vy, čímž se rozumí zákazník, tedy druhá smluvní strana odlišná od nás, kterým může být jeden z následujících subjektů:

 

1.2.2.1.     Spotřebitel, kterým je člověk nejednající v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání,

1.2.2.2.     Nepodnikatel, kterým je právnická osoba nejednající v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání,

1.2.2.3.     Podnikatel, kterým je člověk nebo právnická osoba jednající v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

 

1.2.3.     Internetový obchod, tedy naše webové rozhraní nacházející se na webové adrese blackbileproductions.com, ve kterém si můžete prohlédnout naši nabídku a objednat zboží z našeho sortimentu.

1.2.4.     E-mail, tedy elektronická komunikace probíhající prostřednictvím e-mailové adresy store@blackbileproductions.com.

1.2.5.     Smlouvy, kterými se rozumí kupní smlouvy.

 

1.3.       Vztah obchodních podmínek ke smlouvě. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smluv. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním obchodních podmínek.

 

1.4.       Vztah smlouvy a obchodních podmínek k právním předpisům. Práva a povinnosti neupravená obchodními podmínkami nebo smlouvou se řídí právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v souladu s právními předpisy Evropské unie, zejména směrnicí 2011/83/EU, o právech spotřebitelů a směrnicí 2000/31/ES, o elektronickém obchodu. V případě rozporu obchodních podmínek nebo smlouvy s právním předpisem, nejedná-li se o záležitost, kterou lze ujednáním upravit odchylně, má přednost právní předpis.

 

1.5.       Oddělitelnost ustanovení obchodních podmínek a smluvních ujednání. Pokud se některé z ustanovení obchodních podmínek nebo smluvních ujednání stane neplatným, neúčinným nebo se k němu nebude přihlížet, není tím dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení obchodních podmínek a smluvních ujednání.

 

1.6.       Vztahy s mezinárodním prvkem. Právní poměry mezi námi a vámi se v případě přítomnosti mezinárodního prvku řídí českým právem a k řešení případných sporů jsou příslušné české soudy. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (Vídeňská úmluva) se nepoužije.

 

1.7.       Způsoby řešení stížností. Případné stížnosti a spory mezi vámi a námi je možné řešit

 

1.7.1.     mimosoudně v řízení vedeném Českou obchodní inspekcí (www.coi.cz)

1.7.2.     emailem na naší e-mailové adrese.

 

1.8.       Dozorové orgány. Nad naší činností provádí kontrolu a dozor státní orgány České republiky, na které je možné se v souladu právními předpisy, které upravují jejich působnost a pravomoci, obracet se svými podněty. Orgány státního dozoru jsou zejména:

 

1.8.1.     Česká obchodní inspekce,

1.8.2.     Živnostenský úřad,

1.8.3.     Úřad pro ochranu osobní údajů.

 

1.9.       Jazyk.  Obchodní podmínky, smlouvy, obsah našeho internetového obchodu a další námi produkované texty a materiály jsou vždy dostupné v českém jazyce. Bez omezení můžeme ale nabízet některé části jmenovaného v dalších jazykových mutacích. V případě rozporů mezi českou a jinou jazykovou verzí bude vždy rozhodující české znění.

 

 

2.  Objednávání zboží a uzavírání smluv

 

2.1.       Objednání zboží. Zboží v našem internetovém obchodě je možné objednat si tak, že nabídku na uzavření smlouvy, kterou je vystavení zboží v internetovém obchodě, přijmete prostřednictvím:

 

2.1.1.     online obchodu;

2.1.2.     e-mailu;

2.1.3.     online chatu.

 

Přijetí naší nabídky s dodatkem či odchylkou není možné a považuje se za protinabídku z vaší strany.

 

2.2.       Objednání zboží prostřednictvím internetu. Objednání zboží prostřednictvím internetového obchodu provedete vybráním nabízeného zboží v požadovaném množství, jakosti a provedení, vložením zboží do virtuálního košíku, vyplněním požadovaných údajů, zvolením způsobu dodání zboží a platby a odesláním vaší objednávky pomocí tlačítka „POTVRDIT OBJEDNÁVKU“, čímž dojde k uzavření smlouvy. Před odesláním objednávky vám bude umožněno zkontrolovat a případně i změnit zadané údaje.

 

2.3.       Objednání zboží prostřednictvím e-mailu. Objednání zboží prostřednictvím e-mailu provedete zasláním e-mailové zprávy na naši e-mailovou adresu, jejímž obsahem musí být:

 

2.3.1.     vybrané zboží v požadovaném množství, jakosti a provedení,

2.3.2.     vybraný způsob dodání zboží a platby,

2.3.3.     vaše identifikační údaje:

 

2.3.3.1.     jméno a příjmení a případný název právnické osoby,

2.3.3.2.     bydliště nebo sídlo,

2.3.3.3.     adresa pro dodání zboží,

2.3.3.4.     telefonní číslo,

2.3.3.5.     e-mail,

2.3.3.6.     IČO, pokud nejste spotřebitelem,

2.3.3.7.     DIČ, pokud jste plátcem DPH,

2.3.3.8.     další údaje potřebné k bezchybné výrobě či dodání požadovaného výrobku.

 

2.4.       Potvrzení přijetí objednávky. Úspěšné přijetí vaší objednávky a uzavření smlouvy vám potvrdíme na vaši e-mailovou adresu zasláním e-mailové zprávy, jejíž součástí bude:

 

2.4.1.     potvrzení o uzavření smlouvy a jejím obsahu,

2.4.2.     naše obchodní podmínky, jejichž obsahem jsou i povinně poskytované informace.

 

2.5.       V případě neúplnosti nebo nesprávnosti vaší objednávky vás vyzveme k jejímu doplnění nebo vás upozorníme na nemožnost uzavření smlouvy.

 

2.6.       Jazyk a uchovávání smlouvy. Smlouvy se vždy uzavírají v českém jazyce. Přistupovat k historii svých objednávek můžete prostřednictvím internetového obchodu.

 

 

3.  Uzavřené smlouvy a jejich obsah

 

3.1.       Změna a zrušení smlouvy. Uzavřené smlouvy není možné jednostranně měnit či rušit z libovůle jedné smluvní strany. Činit tak lze pouze na základě vzájemné dohody, případně pokud tak stanoví právní předpis nebo obchodní podmínky.

 

3.2.       Obsah kupní smlouvy. Na základě uzavřené kupní smlouvy jsme povinni dodat vám ujednaným způsobem objednané zboží a poskytnout případné ujednané služby a vy jste povinni si zboží převzít a zaplatit nám celkovou cenu, která je tvořena cenou objednaného zboží, cenou platby, cenou dodání zboží a cenou případných dalších objednaných služeb.

 

3.3.       Ochrana duševního vlastnictví. Pokud vám na základě smlouvy, nebo v průběhu jejího vyjednávání, dodáme zboží, vzorky zboží, nebo podklady pro výrobu zboží, součástí této smlouvy, nebo jejího vyjednávání není licence opravňující vykonávat práva duševního vlastnictví. Za zboží chráněné autorským právem a právy duševního vlastnictví se považují:

 

3.3.1.     poskytnuté návrhy na výrobky z naší produkce a to ve formě psané, tištěné, digitální atd.;

3.3.2.     zboží zhotovené dle návrhů vzniklých v naší dílně.

Zboží chráněné autorským právem a právy duševního vlastnictví nesmíte bez našeho písemného svolení:

3.3.3.     Rozmnožovat, pronajímat nebo jinak zpřístupňovat ke kopírování či zpracování třetím osobám;

 

3.4.       Slevy a reklamní akce. Pro slevové či jiné marketingové akce platí, že pokud není stanoveno jinak, nelze jednotlivé poskytované slevy a jiné výhody kombinovat.

 

3.5.       Dárky a bonusy. Pokud vám byly v rámci smlouvy poskytnuty dárky či jiné bonusy, je existence darovací smlouvy závislá na existenci smlouvy hlavní, a darovací smlouva je uzavřena s rozvazovací podmínkou zrušení darovací smlouvy v případě zániku smlouvy hlavní.

 

3.6.       Slevové kupony a dárkové poukazy. Slevový kupony a dárkové poukazy je možné uplatnit za ujednaných podmínek nebo za podmínek uvedených na kuponu nebo poukazu.

 

 

4.  Platební podmínky

 

4.1.       Způsoby platby. Celkovou cenu je možné uhradit těmito způsoby:

 

4.1.1.     předem bezhotovostně převodem na náš účet v CZK číslo: 283552656 / 0300, IBAN: CZ52 0300 0000 0002 8355 2656, BIC/SWIFT: CEKOCZPP

4.1.2.     předem bezhotovostně přes platební bránu GoPay;

4.1.3.     předem bezhotovostně platebním systémem PayPal;

4.1.4.     dobírkou při převzetí zboží.

 

Nabídku platebních metod můžeme libovolně rozšiřovat či omezovat a ne všechny zmíněné metody platby mohou být vždy dostupné.

 

4.2.       Měna platby. Celkovou cenu je možné uhradit v těchto měnách:

 

4.2.1.     Česká Koruna (zkratka CZK) pro metody 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 a 4.1.4.

4.2.2.     Euro (zkratka EUR) pro metody 4.1.14.1.24.1.3 a 4.1.4

 

Nabídku měn ve kterých lze hradit objednávky v našem e-shopu můžeme libovolně rozšiřovat či omezovat a ne všechny zmíněné měny mohou být vždy dostupné.

 

4.3.       Doba pro zaplacení. Celkovou cenu jste povinni uhradit před dodáním zboží nebo při převzetí zboží a to podle ujednaného způsobu platby. Pokud má být celková cena uhrazena před dodáním zboží, jste povinni ji uhradit do 14 dnů od uzavření smlouvy. Pokud je celková cena hrazena prostřednictvím poskytovatele platební služeb, je celková cena uhrazena připsáním peněžité částky na náš účet u poskytovatele platebních služeb.

 

4.4.       Dodací podmínky. V případě, že je sjednáno placení celkové ceny prostřednictvím úvěru nebo jiného finančního produktu na základě smlouvy s poskytovatelem finančních služeb, řídí se tento poměr také smlouvou a podmínkami poskytovatele finančního produktu.

 

 

5.  Dodací podmínky

 

5.1.       Způsoby dodání. Způsoby doručení, které můžete využít, jsou následující:

 

5.1.1.     osobní odběr na následujících místech:

 

5.1.1.1.     zvolená pobočka Zásilkovny;

5.1.1.2.     naše provozovna na Praze 5 (pouze po předchozí domluvě, nejedná se o prodejnu);

 

5.1.2.     balík České pošty,

5.1.3.     zásilková společnost. (Nejvhodnější dopravce pro doručení na adresu ve vašem regionu. Kurýr bude vybrán v závislosti na aktuální vytíženosti a kvalitě daných kurýrních společností.)

 

Nabídku možností doručení v našem e-shopu můžeme libovolně rozšiřovat či omezovat a ne všechny zmíněné metody doručení mohou být vždy dostupné.

 

5.2.       Dodávání zboží. Zboží dodáváme po celém světě, pokud není uvedeno jinak.

 

5.3.       Nabytí vlastnického práva. Vlastníkem zboží, které vám dodáme, se stanete převzetím zboží, ne však dříve, než úplně zaplatíte celkovou cenu.

 

5.4.       Doba pro odeslání a dodání. Ujednaná doba pro odeslání zboží běží od uzavření smlouvy a řídí se počtem pracovních dnů uvedených u každého produktu, nebo smluvně. Pokud má být celková cena uhrazena před odeslání zboží, běží doba pro odeslání zboží až od kompletního uhrazení této ceny. Zboží bude v této době předáno zvolenému přepravci k doručení, nebo připraveno k osobnímu vyzvednutí. Doba dodání od odeslání se řídí dispozicemi zvoleného doručovatele. Doba odeslání se může v obdobích velké poptávky (např. v období vánočních svátků) lišit.

 

5.5.       Převzetí zboží. Zboží jste povinni převzít v ujednané době a na sjednaném místě v závislosti na způsobu dodání.

 

5.5.1.     Pokud je způsobem doručení osobní vyzvednutí na předem smluveném místě, jste povinni se k tomuto osobnímu převzetí dostavit  osobně nebo v zastoupení ve smluvenou hodinu. Pokud se k převzetí nedostavíte, vznikne nám právo na:

 

5.5.1.1.     odstoupení od smlouvy;

5.5.1.2.     odměnu za uskladnění zboží, která činí dle velikosti zboží a náročnosti na skladování 15 – 50 Kč za každý den počínaje dnem, kdy byla zásilka připravena k vyzvednutí a vyzvednuta po předchozí domluvě nebyla;

 

5.5.2.     Pokud má být zboží dodáno pomocí přepravce, jste povinni jej převzít při dodání do místa určení. Pokud zboží nepřevezmete, vznikne nám právo na:

 

5.5.2.1.     odstoupení od smlouvy;

5.5.2.2.     úhradu nákladů spojených s doručením zboží a to i v případě kdy byly v době odeslání naplněny podmínky pro doručení zdarma;

5.5.2.3.     úhradu nákladů spojených s vrácením zboží;

5.5.2.4.     odměnu za uskladnění zboží, která činí dle velikosti zboží a náročnosti na skladování 15 – 50 Kč za každý den počínaje dnem, kdy byla zásilka doručena na cílovou poštu či výdejní místo v našem okolí;

5.5.2.5.     úhradu nákladů spojených s opakovaným doručením a to i v případě že by nabízená služba zahrnovala v běžném případě doručení zdarma.

 

5.6.       Spolupráce smluvních stran. Pokud jsou předmětem objednávky produkty či služby, které vyžadují vaší spolupráci pro včasné a bezchybné zhotovení, jste povinni spolupracovat a poskytnout nám řádně a včas potřebné informace a údaje. V případě že nám potřebné informace a údaje pro bezchybné a včasné zhotovení výrobku nepředáte, máme nárok:

 

5.6.1.     na úhradu nákladů spojených s výrobou, i když nebyly produkty zcela dokončeny;

5.6.2.     na odstoupení od smlouvy bez nároku na vrácení platby;

5.6.3.     na prodloužení času zpracování vaší objednávky.

 

5.7.       Odměna za uskladnění při nevyzvednutí či nepřevzetí zásilky.  Celková výše odměny za uskladnění nikdy nepřesáhne hodnotu uskladněného zboží a její navyšování končí dnem kdy:

 

5.7.1.     bylo této hodnoty dosaženo;

5.7.2.     bylo zboží zákazníkem vyzvednuto;

5.7.3.     bylo zboží opakovaně odesláno;

 

Odměna za uskladnění zboží musí být plně uhrazena před jeho opětovným převzetím nebo odesláním a to buď v hotovosti při převzetí, nebo na účet provozovatele s dostatečným předstihem.

 

5.8.       Škoda na zboží při přepravě spotřebiteli nebo nepodnikateli. Pokud jste spotřebitelem nebo nepodnikatelem, přechází na vás nebezpečí škody na zboží převzetím zboží. V případě, že vám zboží bude dodáno poškozené, jste povinni nás o škodě neprodleně informovat a to nejlépe emailem na naší e-mailové adrese. V případě, že poškození zásilky zjistíte již při přebírání zboží, jste povinni o poškození informovat nejen nás, ale i přepravce při přebírání zboží. O rozbalení poškozené zásilky před jejím převzetím můžete požádat přepravce a v případě, že zjistíte, že zboží bylo poškozeno, nejste povinni jej od přepravce převzít.

 

5.9.       Škoda na zboží při přepravě podnikateli. Pokud jste podnikatelem a zboží má být dodáno pomocí přepravce, přechází na vás nebezpečí škody na zboží předáním zboží přepravci. Pokud dojde ke škodě na zboží po přechodu nebezpečí škody, neodpovídáme za ni a škoda na zboží nemá vliv na vaši povinnost uhradit celkovou cenu a povinnost zboží převzít. V případě, že vám zboží bude dodáno poškozené, jste povinni neprodleně reklamovat poškození zboží u přepravce.

 

5.10.     Balení zboží. Objednávky odesíláme pečlivě zabalené a chráněné v diskrétním balení.

 

 

6.  Právo na odstoupení od smlouvy

 

6.1.       Obecně o odstoupení od smlouvy. Odstoupením od uzavřené smlouvy se smlouva od počátku ruší a strany jsou povinny vrátit si vše, co na základě zrušené smlouvy poskytly. Odstoupením od smlouvy se ruší i na ní závislá smlouva darovací. Právo odstoupit od smlouvy je možné využít za podmínek, které jsou stanoveny v těchto obchodních podmínkách, nebo pokud tak stanoví právní předpisy.

 

6.2.       Naše právo odstoupit od smlouvy. My máme právo odstoupit od uzavřené smlouvy kdykoli od dne uzavření smlouvy do okamžiku, kdy od nás převezmete zboží, a to z důvodů:

 

6.2.1.     vyčerpání zásob objednaného zboží,

6.2.2.     nepřevzetí zboží při jeho dodání,

6.2.3.     zneužití objednávkového systému našeho internetového obchodu,

6.2.4.     uvedení chybných údajů při objednávání zboží,

6.2.5.     objednání zboží za cenu výrazně nižší než cenu obvyklou, pokud bylo zboží za tuto cenu nabízeno v důsledku omylu či chyby našeho internetového obchodu,

6.2.6.     dalších, hodných zvláštního zřetele.

 

6.3.       Zákonné právo spotřebitele odstoupit od smlouvy. Pokud jste spotřebitelem, máte právo odstoupit od uzavřené smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne:

 

6.3.1.     převzetí zboží, pokud jde o kupní smlouvu,

6.3.2.     převzetí poslední dodávky zboží, pokud jde o smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí,

6.3.3.     převzetí první dodávky zboží, pokud jde o smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží,

6.3.4.     uzavření smlouvy, pokud jde o jinou smlouvu.

 

6.4.       Nemožnost odstoupení od smlouvy. Právo odstoupit od smlouvy nemáte u smluv:

 

6.4.1.     o dodávce zboží, které bylo vyrobeno na objednávku, upraveno podle vašeho přání nebo pro vaši osobu,

6.4.2.     o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které bylo z obalu vyňato a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

6.4.3.     o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

6.4.4.     o poskytování služeb, jestliže byly splněny s vaším předchozím souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,

6.4.5.     dalších, pokud tak stanoví právní předpis.

 

6.5.       Způsob odstoupení od smlouvy. Pokud vám vzniklo právo na odstoupení od smlouvy a chcete od smlouvy odstoupit, můžete tak učinit formou jednostranného právního jednání, které nám doručíte, nejlépe pak

 

6.5.1.     vyplněním vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy, který je k dispozici ke stažení v našem obchodě a jeho odesláním:

 

6.5.1.1.     e-mailem na naši e-mailovou adresu, nebo,

6.5.1.2.     písemně na adresu Vinny Sekyra, Hosínská 336, 373 67 Borek.

 

6.6.       Zachování lhůty. Pokud jste spotřebitelem, pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí, pokud nám odstoupení odešlete v poslední den lhůty určené pro odstoupení od smlouvy.

 

6.7.       Vrácení zboží po odstoupení od smlouvy. Odstoupíte-li od smlouvy, jste povinni nám zboží na vaše vlastní náklady vrátit nejlépe současně s odstoupením od smlouvy, nejpozději do 14 dnů od doručení odstoupení a to nejlépe

 

6.7.1.     odesláním zboží na jméno provozovatele na adresu Vinny Sekyra, Hosínská 336, 373 67 Borek.

 

Zboží nám musíte vrátit nepoškozené, neznečištěné, neopotřebené a nejevící známky užívání, včetně veškerého příslušenství a dokumentace, pokud možno v původním obalu. Zároveň jste povinni vrátit nám i veškeré dárky a bonusy, které jste obdrželi na základě zrušené smlouvy.

 

6.8.       Vrácení peněz po odstoupení od smlouvy. Pokud jako spotřebitel odstoupíte od smlouvy, zaplacené peněžní prostředky bez částky za dopravu, vám vrátíme do 14 dnů od doručení odstoupení od smlouvy, ne však dříve než nám zboží vrátíte nebo prokážete, že nám bylo zboží odesláno. Pokud dojde ke snížení hodnoty vraceného zboží v důsledku nakládání s ním jinak, než jak je nutné k obeznámení se s jeho povahou, vlastnostmi a funkčností, nebude odstoupení od smlouvy vyhověno. Peněžní prostředky vám vrátíme stejným způsobem, jakým jsme je od vás přijali, případně jiným způsobem, na kterém se dohodneme, pokud nám tím nevzniknou další náklady.

 

 

7.  Reklamace vad zboží spotřebitelem a nepodnikatelem

 

7.1.       Působnost. Tato část obchodních podmínek se na vás vztahuje pouze v případě, že jste spotřebitelem nebo nepodnikatelem, a upravuje naši odpovědnost za vady zboží.

 

7.2.       Záruční doba. Záruční doba je 24 měsíců, u použitého zboží 12 měsíců, od převzetí zboží.

 

7.3.       Naše odpovědnost za vady zboží. Odpovídáme vám za to, že zboží při převzetí a v záruční době nemá vady. Zejména odpovídáme za to, že zboží:

 

7.3.1.     má vlastnosti, které jsme si ujednali, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které jsme my nebo výrobce popsali nebo které jste mohli s ohledem na povahu zboží a na základě prováděné reklamy očekávat;

7.3.2.     je vhodné k účelu, který pro jeho použití uvádíme nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;

7.3.3.     odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;

7.3.4.     je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.3.5.     vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

7.4.       Prodloužená záruka za jakost. Pokud je na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží, v reklamě nebo ve smlouvě uvedena doba, po kterou lze zboží nebo jeho část použít a která je delší než záruční doba, odpovídáme vám po uplynutí záruční doby za to, že do uplynutí uvedené doby:

 

7.4.1.     budou zboží nebo jeho část způsobilé k použití pro svůj obvyklý účel;

7.4.2.     si zboží nebo jeho část zachovají své obvyklé vlastnosti.

 

Doba prodloužené záruky za jakost počíná běžet současně se záruční dobou. Prodlouženou záruku za jakost poskytujeme pouze na některé zboží, pokud je její doba u zboží uvedena způsoby uvedenými výše.

 

7.5.       Omezení odpovědnosti. Neodpovídáme vám:

 

7.5.1.     za vady u zboží prodávaného za nižší cenu, pro kterou byla nižší cena ujednána;

7.5.2.     za opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním;

7.5.3.     za vady u použitého zboží odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí;

7.5.4.     za vady zboží, vyplývá-li to, zejména u zboží zuživatelného a podléhajícího rychlé zkáze, z jeho povahy;

7.5.5.     za vady, pokud jste před převzetím zboží věděli, že zboží má vady;

7.5.6.     za vady, pokud jste vadu sami způsobili.

 

7.6.       Doba pro uplatnění práva. Zboží jste povinni si co nejdříve prohlédnout a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. Vaše právo z odpovědnosti za vady zboží jste povinni u nás uplatnit bez zbytečného odkladu, co nejdříve poté, co budete moci vady zjistit, a to v záruční době nebo době prodloužené záruky za jakost. V opačném případě vaše právo z odpovědnosti za vady zboží zaniká a nebude vám přiznáno.

 

7.7.       Vaše práva při výskytu vady zboží. Má-li zboží vadu, máte právo:

 

7.7.1.     na bezplatné odstranění vady;

7.7.2.     pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, na dodání nového zboží bez vad, pokud se však vada týká pouze součásti zboží, můžete požadovat jen výměnu součásti;

7.7.3.     není-li možné odstranění vady ani výměna zboží či jeho součásti, odstoupit od smlouvy;

7.7.4.     na přiměřenou slevu z kupní ceny.

 

7.8.       Vaše práva při výskytu vady použitého zboží. Má-li zboží prodávané s vadou nebo zboží prodávané jako použité vadu která nebyla při prodeji specifikována, máte právo:

 

7.8.1.     na bezplatné odstranění vady,

7.8.2.     na přiměřenou slevu z kupní ceny,

7.8.3.     není-li možné odstranění vady ani sleva z kupní ceny, odstoupit od smlouvy.

 

7.9.       Vaše práva při opakovaném nebo vícenásobném výskytu vady zboží. Pokud nemůžete zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt téže vady po opravě nebo pro větší počet vad, máte dle své volby právo:

 

7.9.1.     na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti, to však neplatí u zboží prodávaného s vadou nebo u zboží použitého;

7.9.2.     na přiměřenou slevu z kupní ceny;

7.9.3.     odstoupit od smlouvy.

 

Za opakovaný výskyt vady se považuje, pokud se na věci vyskytne stejná vada po jejích alespoň dvou předchozích opravách. Za větší počet vad se považuje současný výskyt alespoň tří vad, z nichž každá samostatně brání užívání zboží.

 

7.10.     Nemožnost požadovat odstoupení od smlouvy a dodání nového zboží. Nemůžete-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém jste jej obdrželi, nemůžete odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží. To neplatí,

 

7.10.1.   došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady zboží;

7.10.2.   použili-li jste zboží ještě před objevením vady;

7.10.3.   nezpůsobili-li jste nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo

7.10.4.   prodali-li jste zboží ještě před objevením vady, spotřebovali-li jste ho, anebo pozměnili-li jste zboží při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátíte nám to, co ještě vrátit můžete, a ve zbytku nám poskytnete náhradu do výše, v níž jste měli z použití zboží prospěch.

 

7.11.     Způsob reklamace. V případě, že chcete uplatnit své právo z odpovědnosti za vady, můžete tak učinit nejlépe:

 

7.11.1.   Vyplněním vzorového reklamačního protokolu, který je k dispozici ke stažení v našem obchodě a jeho odesláním

 

7.11.1.1.   e-mailem na naši e-mailovou adresu, nebo

7.11.1.2.   písemně na adresu Vinny Sekyra, Hosínská 336, 373 67 Borek

 

a následně

 

7.11.2.   odesláním zboží na adresu Vinny Sekyra, Hosínská 336, 373 67 Borek

7.11.3.   pokud je v záručním listě či jiném dokladu, na obalu zboží nebo v našem internetovém obchodě uvedena jiná osoba určená k uplatnění odpovědnosti za vady, u této osoby.

 

7.12.     Náležitosti reklamace. Zboží je třeba nám předat ve stavu, který umožní posouzení oprávněnosti reklamace, zejména není možné předat zboží znečištěné. Při reklamaci je třeba:

 

7.12.1.   doložit, že zboží bylo zakoupeno u nás,

7.12.2.   sdělit, jakou vadu zboží reklamujete a jakým způsobem žádáte, aby byla reklamace vyřízena. Požadovaný způsob vyřízení reklamace není možné následně bez našeho souhlasu měnit.

 

7.13.     Vyřízení reklamace. Pokud jste spotřebitelem, vaše reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Pokud jste nepodnikatelem, vaše reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 45 dnů. O vyřízení reklamace budete v této lhůtě vyrozuměni a zboží vám bude vráceno stejným způsobem, jako nám bylo při uplatnění reklamace předáno. V případě, že reklamace nebude vyřízena včas, máte právo od smlouvy odstoupit. Pokud bude vaše reklamace uznána, záruční doba a doba prodloužené záruky za jakost se prodlužuje o dobu, kterou nám vyřízení vaší reklamace trvalo.

 

7.14.     Náhrada nákladů reklamace. V případě, že bude vaše reklamace uznána, máte právo na náhradu nutných nákladů, které byly při uplatnění práva z odpovědnosti za vady zboží účelně vynaloženy. V případě, že reklamace bude zamítnuta, máme právo na náhradu nutných nákladů, které nám vzniknou vracením vašeho zboží.

 

7.15.     Potvrzení o reklamaci. Při uplatnění práva z odpovědnosti za vady zboží vám vydáme písemné potvrzení o tom, kdy jste právo uplatnili, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požadujete, dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

 

 

 

 

 

8.  Reklamace vad zboží podnikatelem

 

8.1.       Působnost. Tato část obchodních podmínek se na vás vztahuje pouze v případě, že jste podnikatelem, a upravuje naši odpovědnost za vady zboží.

 

8.2.       Naše odpovědnost za vady zboží. Zboží vám dodáme v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nebudou-li jakost a provedení ujednány, dodáme vám zboží v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý. Pokud bude množství určeno jen přibližně, přesné množství určíme my. V případě, že zboží bude při přechodu nebezpečí škody na vás mít vadu, odpovídáme za ni. To neplatí v případě, že půjde o vadu, kterou lze s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy.

 

8.3.       Nadstandardní záruka pro podnikatele. Nadstandardní záruku za jakost neposkytujeme a za vady zboží, které se vyskytnou na zboží po přechodu nebezpečí škody na vás, neodpovídáme.

 

8.4.       Omezení odpovědnosti. Neodpovídáme vám

 

8.4.1.     za vady u zboží prodávaného za nižší cenu, pro které byla nižší cena ujednána,

8.4.2.     za opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,

8.4.3.     za vadu u použitého zboží odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při jeho převzetí,

8.4.4.     za vady zboží, vyplývá-li to, zejména u zboží zuživatelného a podléhajícího rychlé zkáze, z jeho povahy,

8.4.5.     za vady zboží, pokud jste o nich před převzetím zboží věděli,

8.4.6.     za vady zboží, pokud jste je sami způsobili.

 

8.5.       Doba pro uplatnění práva. Zboží jste povinni si co nejdříve prohlédnout a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. Vaše právo z odpovědnosti za vady zboží jste povinni u nás uplatnit bez zbytečného odkladu, co nejdříve poté, co budete moci vady zjistit. Nejpozději je možné právo uplatnit do 6 měsíců, v případě skryté vady do 2 let, od dne kdy, vám zboží dodáme. V opačném případě vaše právo z odpovědnosti za vady zboží zaniká a nebude vám přiznáno.

 

8.6.       Vaše práva při podstatném porušení smlouvy. Bude-li vada znamenat podstatné porušení smlouvy, máte právo:

 

8.6.1.     na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží,

8.6.2.     na odstranění vady opravou zboží;

8.6.3.     na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

8.6.4.     odstoupit od smlouvy.

 

Za podstatné porušení smlouvy se považuje dodání zboží s takovou vadou, o které jsme museli již v okamžiku uzavření smlouvy vědět, že pokud byste ji předvídali, smlouvu byste s námi neuzavřeli; v ostatních případech se porušení smlouvy považuje za nepodstatné. Pokud nám zvolené právo neoznámíte, máte práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

 

8.7.       Vaše práva při nepodstatném porušení smlouvy. Bude-li vada nepodstatným porušením smlouvy, máte právo:

 

8.7.1.     na odstranění vady,

8.7.2.     na přiměřenou slevu z kupní ceny.

 

Pokud nám zvolené právo neoznámíte, můžeme vadu odstranit opravou zboží, dodáním nového zboží nebo dodáním toho, co jsme vám nedodali. Zvolené právo nemůžete později změnit bez našeho souhlasu.

 

8.8.       Nemožnost požadovat odstoupení od smlouvy a dodání nového zboží. Nemůžete-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém jste jej obdrželi, nemůžete odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží. To neplatí,

 

8.8.1.     došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady zboží,

8.8.2.     použili-li jste zboží ještě před objevením vady,

8.8.3.     nezpůsobili-li jste nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo

8.8.4.     prodali-li jste zboží ještě před objevením vady, spotřebovali-li jste ho, anebo pozměnili-li jste zboží při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátíte nám to, co ještě vrátit můžete, a ve zbytku nám poskytnete náhradu do výše, v níž jste měli z použití zboží prospěch.

 

8.9.       Způsob reklamace. V případě, že chcete uplatnit své právo z odpovědnosti za vady, můžete tak učinit:

 

8.9.1.     odesláním zboží na adresu Vinny Sekyra, Hosínská 336, 373 67 Borek;

8.9.2.     pokud je v záručním listě či jiném dokladu, na obalu zboží nebo v našem internetovém obchodě uvedena jiná osoba určená k uplatnění odpovědnosti za vady, u této osoby.

 

8.10.     Náležitosti reklamace. Zboží je třeba nám předat ve stavu, který umožní posouzení oprávněnosti reklamace, zejména není možné zboží předat nepřiměřeně znečištěné. Při reklamaci je třeba:

 

8.10.1.   doložit, že zboží bylo zakoupeno u nás,

8.10.2.   sdělit, jakou vadu zboží reklamujete a jakým způsobem žádáte, aby byla reklamace vyřízena. Požadovaný způsob vyřízení reklamace není možné následně bez našeho souhlasu měnit.

 

8.11.     Vyřízení reklamace. Vaše reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 45 dnů. Zboží vám bude vráceno stejným způsobem, jako nám bylo při uplatnění reklamace předáno. Pokud bude vaše reklamace uznána, doba pro uplatnění vašich práv z odpovědnosti za vady se prodlužuje o dobu, kterou nám vyřízení vaší reklamace trvalo.

 

8.12.     Náhrada nákladů reklamace. V případě, že bude vaše reklamace uznána, máte právo na náhradu nutných nákladů, které byly při uplatnění práva z odpovědnosti za vady zboží účelně vynaloženy. V případě, že reklamace bude zamítnuta, máme právo na náhradu nutných nákladů, které nám vzniknou vracením vašeho zboží.

 

 

9.  Ochrana a zpracování osobních údajů

 

9.1.       Právní úprava. Veškeré zpracování osobních údajů probíhá v souladu obecným nařízením Evropské unie č. 2016/679, o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR).

 

9.2.       Zpracování osobních údajů pro plnění smlouvy a v souvislosti s uzavíranými smlouvami. Vaše osobní údaje zpracováváme na základě a za účelem plnění našich povinností plynoucích ze smluv uzavřených mezi námi a vámi a pro uzavírání těchto smluv. Pro tento účel osobní údaje používáme po dobu nezbytnou k vyřízení objednávek a reklamací. V rámci těchto činností mohou být vaše osobní údaje zpřístupňovány dalším subjektům (zejména našim dodavatelům podílejícím se na plnění smlouvy, provozovatelům platebních systémů, oprávněným úřadům a našim účetním). Na základě smlouvy zpracováváme vaše osobní údaje také při vedení uživatelských účtů v našem internetovém obchodě a to po celou dobu existence uživatelského účtu.

 

9.3.       Zpracování osobních údajů pro zasílání obchodních sdělení. Vaše osobní údaje zpracováváme také za účelem dalšího nabízení našeho zboží a služeb prostřednictvím obchodních sdělení na základě našeho oprávněného zájmu, ledaže jste toto zasílání odmítli.

 

9.4.       Zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu. Vaše osobní údaje zpracováváme také za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby statistik a evidencí, a to na základě našeho oprávněného zájmu spočívajícího ve sledování provozu na webových stránkách a v jejich optimalizaci. To provádíme po dobu nezbytnou k vyhodnocení sesbíraných dat a implementaci případných úprav. Tyto údaje předáváme ke zpracování našim zpracovatelům, kteří se zabývají analýzou návštěvnosti a pomáhají nám s provozem internetových stránek a e-shopového řešení.

 

9.5.       Zpracování osobních údajů na základě souhlasu. Na základě vašeho souhlasu zpracováváme vaše osobní údaje také za účelem přímého marketingu v rozsahu, kdy budeme využívat pokročilé způsoby cílení reklamy (tím není dotčeno zpracování pro marketingové účely na základě oprávněného zájmu).

 

9.6.       Zpracování osobních údajů pro plnění našich právních povinností. Vaše osobní údaje zpracováváme i pro účely a na základě plnění našich zákonných povinností spojených zejm. s vedením účetnictví a poskytováním informací orgánům veřejné moci.

 

9.7.       Rozsah zpracování osobních údajů. Osobními údaji, které zpracováváme, jsou:

 

9.7.1.     Jmémo a příjmení;

9.7.2.     adresa;

9.7.3.     e-mailová adresa;

9.7.4.     telefonní číslo;

9.7.5.     identifikační číslo a daňové identifikační číslo;

9.7.6.     IP adresa;

9.7.7.     další poskytnuté osobní údaje potřebné ke zhotovení produktů s úpravou nebo na zakázku.

 

9.8.       Použití cookies. Náš web používá cookies a další technologie, které mohou zaznamenávat vaše osobní údaje. Ty používáme ke statistikám, cílení reklam ale také ke správnému fungování našeho e-shopu. Povolení či blokování volitelných cookies můžete nastavit kliknutím na „nastavení cookies“, nebo nám můžete udělit souhrnný souhlas s použitím všech. Použití i nezbytných cookies můžete také kdykoli odmítnout nastavením vašeho zařízení příslušným způsobem. V takovém případě ale dojde k znefunkčnění našeho e-shopu a nebude možné dokončit objednávku.

 

9.9.       Nesouhlas se zpracováním osobních údajů. Kdykoli můžete vyjádřit svůj nesouhlas se zpracováním vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení, stejně jako můžete kdykoli odvolat svůj dřívější souhlas se zpracováním osobních údajů za jiným účelem, ledaže se jedná o zpracovávání za účelem plnění našich povinností plynoucích ze smluv, za účelem plnění našich zákonných povinností či jiným účelem, který plyne z našich oprávněných zájmů.

 

9.10.     Doba uložení. Osobní údaje ukládáme pouze na dobu nezbytně nutnou pro dosažení účelů uvedených výše. Poté, co účel zpracování pomine, osobní údaje neprodleně zlikvidujeme.

 

9.11.     Osoby zapojené do zpracování. Všechny zmíněné osobní údaje zpracováváme my jako správce. To znamená, že my stanovujeme shora vymezené účely, pro které osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jeho řádné provedení. Pro zpracování osobních údajů rovněž využíváme služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají pouze podle našich pokynů. Takovými zpracovateli jsou zejména poskytovatelé IT služeb a další dodavatelé technologií a podpory, provozovatelé marketingových nástrojů a poskytovatelé komunikačních nástrojů.

 

9.12.     Práva subjektu osobních údajů. Ohledně vašich osobních údajů máte dále právo:

 

9.12.1.   žádat opravu nepřesných či neaktuálních osobních údajů, takže pokud zjistíte, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili,

9.12.2.   žádat potvrzení o tom, zda probíhá zpracování, a pakliže probíhá, tak informace týkající se tohoto zpracování v rozsahu stanoveném v čl. 15 GDPR, a dále také kopii zpracovaných údajů, (za další kopie jsme oprávněni účtovat poplatek určený k pokrytí nezbytných nákladů),

9.12.3.   v některých případech máte právo, abychom Vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali, nebo využijete svého práva vznést námitku proti zpracování a my shledáme, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, nemáme, nebo se ukáže, že námi prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy. Toto právo se nicméně neuplatní v případě, že zpracování Vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění naší právní povinnosti, účely archivace, vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, nebo určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.

9.12.4.   využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo Vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení Vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musíme omezit když popíráte přesnost osobních údajů, než se dohodneme, jaké údaje jsou správné nebo vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co zpracovávat musíme), ale Vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste nám v budoucnu takové údaje stejně poskytl), nebo osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedený účel zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo vznesete námitku proti zpracování a my po dobu, po kterou šetříme, je-li Vaše námitka oprávněná, jsme povinni zpracování Vašich osobních údajů omezit.

9.12.5.   žádat přenesení osobních údajů v případech zpracování na základě vašeho souhlasu nebo na základě smlouvy,

9.12.6.   vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu. Vaše osobní údaje přestaneme zpracovávat, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali. V případě námitky pro marketingovým aktivitám tyto aktivity ukončíme.

 

9.13.     Právo podat stížnost u dozorového úřadu. V případě, že nabudete přesvědčení, že při zpracování Vašich osobních údajů došlo z naší strany k porušení GDPR, máte právo se obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz/).

 

 

 

 

 

10.          Další ustanovení

 

10.1.     Zpětný odběr. V souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech u nás máte možnost při nákupu některých druhů zboží bezplatně odevzdat v místě prodeje stejné množství zboží podobného typu a použití.